Төрийн мэдээлэл солилцооны системд бүртгэлтэй веб сервисийн жагсаалт

Мета сервис ашиглах

Мета веб сервис нь танай байгууллага системтэй холбогдсон тохиолдолд хандалтыг тест хийх, веб сервисүүдийн төлөв шалгах, хандах эрхийн мэдээллийн жагсаалт авах зэрэг мэдээллийг дамжуулах боломжыг олгох юм. Мета веб сервисүүдийн жагсаалтыг ашигласнаар дотоод автомат мониторинг, хяналт хийх зэрэгт ашиглаж болно.

Мета сервис - https://xyp.gov.mn/meta-1.2.0/ws?WSDL.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт Endpoint
WS100001_listAccess Зөвшөөрөгдсөн веб сервис болон түүний гаралтын жагсаалтыг авах сервис https://xyp.gov.mn/meta-1.2.0/ws?WSDL
WS100002_mock ХУР системтэй холболт шалгах веб сервис https://xyp.gov.mn/meta-1.2.0/ws?WSDL
WS100004_getLogCount Сервис хандалтын тоог лавлах сервис https://xyp.gov.mn/meta-1.2.0/ws?WSDL

Веб сервисийн жагсаалт

Төрийн мэдээлэл солилцооны систем нь SOAP 1.3 протокол ашиглан XML бүтэцтэй мэдээллийг солилцоно.

Сервисийн нэр Тодорхойлолт End point
WS100101_getCitizenIDCardInfo Иргэний үнэмлэхний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentName Байрны нэр String
addressDetail Хаяг дэлгэрэнгүй String
addressRegionName Хорооллын нэр String
addressStreetName Гудамжны нэр String
addressTownName Хотхоны нэр String
aimagCityCode Аймаг, хотын код String
aimagCityName Аймаг, хотын нэр String
bagKhorooCode Баг, хорооны нэр String
bagKhorooName Баг, хорооны нэр String
birthDate Төрсөн өдөр Date
birthDateAsText Төрсөн өдөр String
birthPlace Төрсөн газар String
civilId Иргэний хувийн дугаар String
firstname Нэр String
gender Хүйс String
image Зураг Byte [ ]
lastname Овог String
nationality Үндэс String
passportAddress Иргэний үнэмлэх дээрх хаяг String
passportExpireDate Үнэмлэх хүчинтэй хугацаа String
passportIssueDate Үнэмлэх олгосон өдөр String
personId Иргэний дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String
soumDistrictCode Сум, дүүрэгийн код String
soumDistrictName Сум, дүүрэгийн нэр String
surname Ургийн овог String
WS100102_getCitizenBirthInfo Иргэний төрсний гэрчилгээний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate Төрсөн өдөр Date
birthDateAsText Төрсөн өдөр String
birthPlace Төрсөн газар String
civilId Иргэний хувийн дугаар String
father Эцэг CitizenBriefData
firstname Овог String
gender Хүйс String
lastname Нэр String
mother Эх CitizenBriefData
registrationCity Бүртгэсэн аймаг, хот String
registrationDate Бүртгэсэн огноо String
registrationDistrict Бүртгэсэн сум, дүүрэг String
registrationId Бүртгэлийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String
WS100103_getCitizenAddressInfo Иргэний хаягийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentName Байрны нэр String
addressDetail Хаяг дэлгэрэнгүй String
addressRegionName Хорооллын нэр String
addressStreetName Гудамжны нэр String
addressTownName Хотхоны нэр String
aimagCityCode Аймаг, хотын код String
aimagCityName Аймаг, хотын нэр String
bagKhorooCode Баг, хорооны код String
bagKhorooName Баг, хорооны нэр String
firstname Нэр String
fullAddress Хаягийн мэдээлэл String
lastname Овог String
regnum Регистрийн дугаар String
soumDistrictCode Сум, дүүрэгийн код String
soumDistrictName Сум, дүүрэгийн нэр String
surname Ургийн овог String
WS100104_getCitizenMarriageInfo Иргэн гэрлэлтийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
husband Нөхөр CitizenMarriageBriefData
isMarried Гэрлэсэн эсэх boolean
marriedDate Гэрлэсэн огноо String
registeredCity Бүртгүүлсэн аймаг, хот String
registeredDate Бүртгүүлсэн огноо String
registeredDistrict Бүртгүүлсэн сум, дүүрэг String
registeredId Гэрлэлт бүртгүүлсэн дугаар String
wife Эхнэр CitizenMarriageBriefData
WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo Иргэн гэрлэлт цуцалсан тухай мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
cancelCity Цуцлуулсан аймаг, хот String
cancelDate Цуцлуулсан огноо String
cancelDistrict Цуцлуулсан сум, дүүрэг String
cancelId Цуцлуулсан дугаар String
courtCity Батлуулсан аймаг, хот String
courtDate Батлуулсан огноо String
courtDistrict Батлуулсан сум, дүүрэг String
courtId Батлуулсан дугаар String
husband Нөхөр CitizenMarriageBriefData
marriedDate Гэрлэсэн огноо String
wife Эхнэр CitizenMarriageBriefData
WS100106_authorizeCitizen Иргэнийг хурууны хээгээр баталгаажуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
result Үр дүн boolean
WS100107_checkCitizenInfo Иргэний мэдээлэл шалгах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
firstName Иргэний нэр String
lastName Иргэний овог String
regnum Иргэний регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isMatched Мэдээлэл таарч байгаа эсэх boolean
WS100110_passportInfo Гадаад пасспортын мэдээлэл https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
expiryDateAsText Дуусах огноо String
extendDateAsText Сунгасан огноо String
firstnameEng Өөрийн нэр англи String
image Гадаад паспортын зураг byte[]
issuedDateAsText Олгосон огноо String
lastnameEng Эцэг/эх/ийн нэр англи String
listData Гадаад паспортын мэдээлэл List
passportNum Гадаад паспортын дугаар String
passportStatus Хүчинтэй эсэх String
regnumEng Регистрийн дугаар англи String
WS100111_aimagCityInfo Аймаг,хот хайх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Аймаг/хотын мэдээлэл List
WS100112_soumDistrictInfo Сум,дүүрэг хайх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimagCityCode Аймаг/хотын код String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Сум/дүүргийн мэдээлэл List
WS100113_bagKhorooInfo Баг/хороо хайх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimagCityCode Аймаг/хотын код String
soumDistrictCode Сум/дүүргийн код String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Баг/хорооны мэдээлэл List
WS100114_addressStreetInfo Гудамжны мэдээлэл хайх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimgCityCode Аймаг/хотын код String
bagKhorooCode Баг/хорооны код String
soumDistrictCode Сум/дүүргийн код String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Гудамжны мэдээлэл List
WS100115_addressApartmentInfo Байрны мэдээлэл хайх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimgCityCode Аймаг/хотын код String
bagKhorooCode Баг/хорооны код String
soumDistrictCode Сум/дүүргийн код String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Байрны мэдээлэл List
WS100116_addressTypeInfo Хаягийн төрөл хайх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Хаягийн төрлийн мэдээлэл List
WS100117_checkCitizenAddressInfo Хаягийн мэдээлэл тулгах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimagCityCode Аймаг/хотын код String
apartmentId Байрны код String
bagKhorooCode Баг/хорооны код String
regnum Иргэний регистрийн дугаар String
soumDistrictCode Сум/дүүргйн код String
streetId Гудамжны код String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isValid Хаягийн мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidAimagCity Аймаг/хотын мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidApartment Байрны мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidBagKhoroo Баг/хорооны мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidSoumDistrict Сум/дүүргийн мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidStreet Гудамжны мэдээлэл таарсан эсэх boolean
isValidStreet Гудамжны мэдээлэл таарсан эсэх boolean
WS100118_citizenBirthInfo Төрөлтийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Төрөлтийн мэдээлэл List
WS100119_citizenDeceaseInfo Нас баралтын мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
date Огноо Date

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Нас баралтын мэдээлэл List
WS100120_childrenInfo Хүүхдийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
date Огноо /жил, сар/ Date

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
Date Илгээсэн огноо null
Regnum Хуучин регистрийн дугаар null
birthCertificateNumber Төрсний гэрчилгээний дугаар String
firstname Өөрийн нэр String
lastname Эцэг эхийн нэр String
listData Хүүхдийн мэдээлэл List
regnum Регистрийн дугаар String
state Эхэлсэн огноо String
WS100121_borderPassInfo Гадаад оршин суугаа иргэний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
orgAccess Байгууллагийн код String
param3 Тайлбаргүй String
param4 Талбаргүй String
param5 Тайлбаргүй String
param6 Тайлбаргүй String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Гадаад байгаа иргэний мэдээлэл List
WS100123_insertBirthInfo Шинээр төрсөн хүүхдийн мэдээлэл бүртгэх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthAimagCityCode Төрөх эмнэлгийн аймаг/дүүрэг код String
birthDate Төрсөн огноо Date
birthDate Төрсөн огноо Date
birthHeadCircle Толгойн бүслүүрийн урт int
birthHeight Өндөр int
birthPlaceCode Төрсөн газрын код int
birthPlaceName Төрсөн газрын нэр String
birthShoulderCircle Мөрний бүслүүрийн урт int
birthSoumDistrictCode Төрөх эмнэлгийн сум/хороо код String
birthTime Төрсөн цаг, минут String
birthType Төрөлтийн хэлбэр int
birthWeeks Төрөх үеийн хугацаа int
birthWeight Жин int
citizenType Иргэний харъяалал int
countryName Харъяалах улсын нэр String
createdUser Бүртгэсэн ажилтан String
isAlive Амьд эсэх int
isTwin Ихэр эсэх int
motherAimagCityCode Эхийн аймаг хотын код String
motherAimagCityName Эхийн аймаг хотын нэр String
motherCivilId Эхийн иргэний дугаар int
motherFirstName Эхийн нэр String
motherFullAddress Эхийн хаягийн мэдээлэл String
motherLastName Эхийн овог String
motherRegnum Эхийн регистрийн дугаар String
motherSoumDistrictCode Эхийн сум дүүргийн код String
motherSoumDistrictCode Эхийн сум дүүргийн код String
motherSoumDistrictName Эхийн сум дүүргийн нэр String
regnum Регистрийн дугаар String
sexCode Хүйс код int

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
success Амжилттай нэмсэн эсэх boolean
WS100124_insertDeceaseInfo Нас барсан иргэний хүсэлт нэмэх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimagCityCode Аймаг хот код String
aimagCityName Аймаг хот нэр String
birthCase Эхийн эндэгдэл эсэх int
birthType Эхийн эндэгдэл мөн бол int
citizenType Иргэний харъяалал int
civilId Иргэний ID String
countryName Харъяалах улсын нэр String
createdUser Бүртгэсэн ажилтан String
deathDiagDate Хорт хавдар ДОХ/ХДХВ-ээр нас барсан бол оношл Date
deathReason1 Үхэл хүргэсэн шууд шалтгаан 1 String
deathReason2 Үхэл хүргэсэн шууд шалтгаан 2 String
deathReason3 Үхэл хүргэсэн шууд шалтгаан 3 String
decaseTime Нас барсан цаг String
decceaseDate Нас барсан огноо Date
deceaseCauseCode Үхлийн үндсэн шалтгааны онош String
deceaseCauseName Үхлийн үндсэн шалтгаанны нэр String
deceasePlaceCode Нас барсан газар int
deceaseType Нас барсан төрөл String
firstname Нэр String
fullAddress Дэлгэрэнгүй хаяг String
lastname Эцэг/эх/ийн нэр String
regnum Регистрийн дугаар String
sexCode Хүйс int
soumDistrictCode Сум дүүрэг код String
soumDistrictName Сум дүүрэг нэр String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
success Амжилттай нэмэгдсэн эсэх boolean
WS100125_checkCitizenRegnum Иргэний регистрийн дугаар үнэн эсэхийг шалгах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Иргэний регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isValid Үнэн эсэх boolean
WS100126_getCitizenNonPaymentInfo Шүүхийн шийдвэрээр өр төлбөргүй эсэх мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
caseNum Хувийн хэргийн дугаар String
caseStatusId Хувийн хэргийн төлөв ID String
caseStatusName Хувийн хэргийн төлөв String
companyRegnum Компанийн регистрийн дугаар String
decisionDate Шийдвэрийн огноо String
decisionNum Шийдвэрийн дугаар String
decisionTypeName Шүүхийн шийдвэрийн төрөл String
personRegnum Иргэний регистрийн дугаар String
receivedDate Хүлээн авсан огноо String
sheetNum Гүйцэтгэх хуудасны дугаар String
tollBalance Төлөгдсөн мөнгөн дүн String
tollValue Нийт төлөгдөх мөнгөн дүн String
WS100127_getCitizenStockBalanceInfo Үнэт цаас хувьцааны үлдэгдэл шалгах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
firstName Нэр String
info Нэмэлт мэдээлэл String
lastName Овог String
listDataHishigt Хишиг хувьцаа хөтөлбөрийн мэдээлэл List
listDataSain Сайн хувьцаа хөтөлбөрийн мэдээлэл List
listDataShares Дансны мэдээлэл List
regnum Регистрийн дугаар String
WS100128_getCitizenNoMarriageInfo Гэрлэлт бүртгэлгүй мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
firstName Нэр String
lastName Эцэг/эх/-ийн нэр String
regnum Регистрийн дугаар String
status Төлөв String
surname Ургийн овог String
WS100129_getCitizenFoulInfo Иргэний зөрчлийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
age Нас String
firstName Өөрийн нэр String
listData Зөрчлийн мэдээллийн жагсаалт List
sex Хүйс String
WS100129_getCitizenFoulInfo Иргэний зөрчлийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
age Нас String
firstName Өөрийн нэр String
listData Зөрчлийн мэдээллийн жагсаалт List
sex Хүйс String
WS100130_getCitizenHighSchoolInfo Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний мэдээлэл дуудах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
degreeNumber Гэрчилгээний дугаар String
firstName Нэр String
lastName Овог String
orgName Байгууллагын нэр String
regnum Регистрийн дугаар String
year Жил String
WS100131_getCitizenMiddleSchoolInfo Суурь боловсролын гэрчилгээний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
degreeNumber Гэрчилгээний дугаар String
firstName Нэр String
lastName Овог String
orgName Байгууллагын нэр String
regnum Регистрийн дугаар String
year Жил String
WS100132_getMarriageRestoreInfo Гэрлэлт сэргээсний бүртгэлийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
husbandCivilId Нөхрийн String
husbandCountry Улс String
husbandFirstname Нөхрийн String
husbandLastname Нөхрийн String
husbandRegnum Нөхрийн String
husbandStatus Төлөв String
husbandSurname Нөхрийн String
marriageDate Гэрлэсэн Date
regCity Бүртгэсэн String
regDate Бүртгэсэн Date
regDistrict Бүртгэсэн String
regId Бүртгэлийн String
wifeCivilId Эхнэрийн String
wifeCountry Улс String
wifeFirstname Эхнэрийн String
wifeLastname Эхнэрийн String
wifeRegnum Эхнэрийн String
wifeStatus Төлөв String
wifeSurname Эхнэрийн String
WS100133_getCitizenDeceaseInfo Нас барсны бүртгэлийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний дугаар String
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
deceaseCauseName шалтгаан String
deceaseCity Аймаг/Нийслэл String
deceaseDate Нас Date
deceaseDistrict Сум/Дүүрэг String
deceasePlaceName Нас String
firstName Нэр String
lastName Эцэг/эхийн String
regnum Иргэний String
WS100134_getCitizenChangeNameInfo Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
newForename Шинэ String
newGivenname Шинэ String
newSurname Шинэ String
regDate null Date
regnum Иргэний String
WS100135_getCitizenNonIDCardInfo Иргэний үнэмлэхийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentName Байр String
addressDetail Хаалганы String
addressFull Дэлгэрэнгүй String
addressRegionName Хороолол String
addressStreetName Гудамж String
addressTownName Хотхон String
aimagCityCode Аймаг/нийслэл String
aimagCityName Аймаг/нийслэл String
bagKhorooCode Баг String
bagKhorooName Баг String
birthDate Төрсөн Date
civilId Иргэний String
fatherCivilId Эцгийн String
forename Ургийн String
givenname Нэр String
motherCivilId Эхийн String
nationalityCode Үндэстэн String
nationalityName Үндэстэн String
originCode Үндэс String
originName Үндэс String
registeredNum null String
regnum Регистрийн String
sexCode Хүйс String
sexName Хүйс String
soumDistrictCode Сум String
soumDistrictName Сум String
status Төлөв String
surname Эцэг/эхийн String
WS100136_checkCitizenNonPassport Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
result Үр boolean
WS100137_getCitizenBeforeAddressInfo Иргэний хуучин оршин суугаа газрын хаягийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
forename Ургийн String
fullAddress Дэлгэрэнгүй String
givenname Нэр String
regDate Бүртгэсэн Date
regnum null String
surname Эцэг/эх/ийн String
WS100138_getCitizenRegnumInfo Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
forename Иргэний String
givenname Нэр String
regnum Ургийн String
surname Эцэг String
WS100139_getCitizenChangeRegnumInfo Регистрийн дугаар өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
causeCode Шалтгаан String
causeName Шалтгаан String
forename Ургийн String
givenname Нэр String
regnumNew Шинэ String
regnumOld Хуучин String
surname Эцэг String
WS100140_firstTimePassportInfo Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
forename Ургийн String
givenname Нэр String
issuedDate Олгосон Date
passportNum Гадаад String
regnum Иргэний String
surname Эцэг/эхийн String
WS100141_passportInfoSecondTime Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
forename Ургийн String
givenname Нэр String
invCauseName Шалтгаан String
invIssuedDate Өмнөх Date
invPassportNum 0 String
issuedDate Олгосон Date
passportNum Гадаад String
regnum регистрийн дугаар String
surname Эцэг/эхийн String
WS100142_passportInvalidInfo Үндэсний энгийн гадаад паспорт хүчингүй болсон тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
givenname нэр String
passportNum паспортын дугаар String
regnum Регистрийн String
surname овог String
type 1-РД 2-мОвогНэр 3-паспортДуг 4-аОвогНэр хайна String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate Төрсөн String
forenameENG Ургийн String
forenameMN Ургийн String
givennameENG Нэр String
givennameMN Нэр String
passportInvCauseName Шалтгаан String
passportNum Гадаад String
passportTypeCode Гадаад String
regDate 0 String
regnumENG Иргэний String
regnumMN 0 String
surnameENG Эцэг/эхийн String
surnameMN Эцэг/эхийн String
WS100143_insertCitizenArchivesOrder Лавлагаа захиалагчийн мэдээлэл хадгалах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
emailAddr E-mail String
firstName Лавлагаа String
lastName Лавлагаа String
note Лавлагаа String
orderDate захиалгын Date
orderFirstName Захиалагчийн String
orderLastName Захиалагчийн String
phoneNum Холбоо String
regnum Захиалагчийн String
solved шийдвэр int
type төрөл String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
orderId Захиалгын int
WS100144_insertCitizenArchivesDetailOrderDocu Захирамжлалын баримтын лавлагааны мэдээллийг бүртгэх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
orderId захиалгын int

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
success Амжилттай boolean
WS100145_insertArchivesDetailPopulationCensus Хүн амын тооллогын баримтын лавлагаа захиалгын мэдээллийг бүртгэх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
disctict дүүрэг String
member1 гишүүнчлэл String
member2 гишүүнчлэл String
orderId захиалгын int
type Лавлагааны String
year огноо int

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
success Амжилттай boolean
WS100146_insertArchivesDetailReadingRoom Уншлагын танхимаар үйлчлүүлэгчидийн захиалгын мэдээллийг бүртгэх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
delo хавтас String
fond нөөц String
opis танхим String
orderId захиалгын int
page хуудас String
type Лавлагааны String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
success Амжилттай boolean
WS100147_insertArchivesDetailSalaryDocument Цалингийн баримтын лавлагаа захиалгын мэдээллийг бүртгэх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
dep хэлтэс String
job ажил String
orderId захиалгын int
organization байгууллага String
type Лавлагааны String
year огноо String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
success Амжилттай boolean
WS100148_getCitizenHealthInsuranceInfo Эрүүл мэндийн даатгалын нэгдсэн лавлагаа олгох https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Мэдээллийн жагсаалт List
month Сар String
officeName Хаана төлсөн String
regnum Регистрийн дугаар String
year Он String
WS100149_getCitizenGunOwnerInfo Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний ID String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
certificateNum гэрчилгээний дугаар SERTIFICATE_NO String
coOwner Хамтран эзэмшигчтэй эсэх String
devitionUnitName хороо String
districtName Сум дүүрэг String
firstname нэр String
gunBarrel галт зэвсэгний гол төмөр KL.GOL_TOMOR_NO String
gunLockNum Бууны замагны дугаар String
gunName галт зэвсэг адилтгах хэрэгсэл String
isCitizen Иргэн эсэх String
isCoOwner хамтран эзэмшигч HIS.HAMTRANEZEMSHIGCHTEI String
isGun галт зэвсэг адилтгах хэрэгсэл String
lastname овог String
listData Мэдээллийн жагсаалт List
mark маркын дугаар MRK.MARK String
ownerType өмчлөгчийн төрөл String
provinceName аймаг хот String
regnum регистрийн дугаар String
undified Тодорхойгүй String
WS100155_citizenGraduateSchoolList Иргэний дүүргэсэн дээд сургуулиудын жагсаалт https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Мэдээллийн жагсаалт List
result Үр дүн String
WS100156_citizenGraduateSchoolInfo Иргэний дүүргэсэн дээд сургуулийн мэдээлэл https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
studentID Оюутаны хувийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
configYear Төгссөн он String
degreeName Боловсролын зэрэг String
degreeNumber Дипломын дугаар String
firstName Нэр String
institutionName Сургуулийн нэр String
lastName Эцэг/эх/-ийн нэр String
programCode Мэргэжлийн индекс String
programName Мэргэжил/Хөтөлбөр String
registrationNumber Бүртгэлийн дугаар String
regnum Иргэний регистрийн дугаар String
WS100174_citizenDoingCriminalLiabilitylInfo Хүний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
country Иргэншил String
familyName Ургийн овог String
firstname Тухайн ял шийтгэлийг мэдээлэл харьяалагдах иргэний өөрийн нэр String
lastname Тухайн ял шийтгэлийг мэдээлэл харьяалагдах иргэний эцэг, эхийн нэр String
regnum Тухайн ял шийтгэлийг мэдээлэл харьяалагдах иргэний регистрийн дугаар String
statusId Ял шийтгэлийн мэдээллийн төлвийн дугаар. String
statusName Ял шийтгэлийн мэдээллийн төлвийн нэр String
WS100175_citizenWasCriminalLiabilitylInfo Хүний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
country Улс String
courtName Шүүхийн нэр String
decreeNumber Тогтоолын дугаар String
description Нэмэлт тайлбар String
endPunishment Дууссан эсэх String
exemptDate Суллагдсан огноо. Зарим тохиолдолд ялын төрлөөс хамаарч хоосон байж болно. Date
familyName Ургийн овог String
firstName иргэний өөрийн нэр String
lastName иргэний эцэг, эхийн нэр String
legalAct Эрүүгийн хуулийн зүйл анги String
listData Мэдээллийн жагсаалт List
punishmentCount; Нийт ялын тоо int
punishmentDate Таслагдсан огноо буюу тогтоолын огноо Date
punishmentLevel Нийт ялын хэмжээ String
punishmentTime Нийт ялын хэмжих нэгж String
punishmentType Ялын төрөл String
regnum иргэний регистрийн дугаар String
statusId Ял шийтгэлийн мэдээллийн төлвийн дугаар String
WS100176_citizenBirthsAndRelativesInfo Төрөлт болон төрөл садангийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthAimagCity Төрсөн аймаг нийслэл String
birthPlace Төрсөн газар String
birthSoumDistrict Төрсөн сум дүүрэг String
faForeName Эцгийн ургийн овог String
faGivenName Эцгийн нэр String
faRegisterNum Эцгийн регистер String
faSurName Эцгийн эцэг/эхийн нэр String
familyForeName Хамаатан садангийн хүний ургийн овог String
familyGivenName Хамаатан садангийн хүний нэр String
familyRegisterNum Хамаатан садагийн хүний регистрийн дугаа String
familySurName Хамаатан садангийн хүний эцэг/эхийн нэр String
familyTypeName Хамаатан садангийн төрөл String
foreName Иргэний ургийн овог String
givenName Иргэний өөрийн нэр String
inquiryDate Лавлагаа авсан огноо String
inquiryTypeName Лавлагааны төрөл String
listData жагсаалт List
moForeName Эхийн ургийн овог String
moGivenName Эхийн өөрийн нэр String
moRegisterNum Эхийн регистер String
moSurName Эхийн эцэг/эхийн нэр String
recipientGivenName Лавлгаа авсан иргэний өөрийн нэр String
recipientRegisterNum Лавлагаа авсан регистрийн дугаар String
recipientSurname Лавлагаа авсан иргэний эцэг эхийн нэр String
registerNum Иргэний регистрийн дугаа String
resideAddress Хаягийн мэдээлэл String
surName Иргэний эцэг эхийн нэр String
WS100197_escapeePersonInfo Эрэн сурвалжлалтын мэдээлэл шалгах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
age Нас int
bno Цагдаагийн бүртгэлийн дугаар String
crimeBrief Хэргийн утга String
departmentCode Цагдаагийн газар, хэлтэс дугаар String
departmentName Цагдаагийн газар, хэлтэс нэр String
excapeeType Эрэн сурвалжилж буй төрөл String
firstName Нэр String
lastName Эцэг /эх/ нэр String
missingDate Алга болсон огноо Date
phoneNumber Цагдаагийн газар, хэлтэс утасны дугаар String
picture Зураг /byte/ byte[]
pkid Id field String
regnum Регистрын дугаар String
sex Хүйс String
WS101105_insertNotaryInfo Нотариатын мэдээлэл хадгалах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
bookDate Нотариат хийсэн огноо Date
bookNumber Нотариатын дугаар String
createEmpCode хүсэлт шалгасан ажилтан String
createdDate хүсэлт ирсэн огноо Date
employeeCode нотариатын ажилчины код String
firstName нэр String
lastName овог String
physicalPath зураг үзэх линк String
propertyNumber улсын бүртгэлийн дугаар String
regnum регистрийн дугаар String
serviceId Үйлчилгээний дугаар int
serviceName үйлчилгээний нэр String
status төлөв int
statusDate төлөв олгосон огноо Date
statusEmpId төлөв олгосон ажилтан String
statusName төлвийн нэр String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
false Амжилттай эсэх boolean success =
WS101107_citizenReleasedInfo Хорих ял эдлээд суллагдсан хүмүүсийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
conditionCase Ял хэргийн байдал String
firstName Нэр String
lastName Овог String
prison Хаанаас String
regnum Регистр String
releaseType Хасагдсан төрөл String
releasedDate Хасагдсан огноо String
WS101110_getPassportCivilInfo Пасспортын үндсэн мэдээлэл https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистерийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
address Хаяг String
birthDate Төрсөн он Date
civilId ID String
expiredDate Дуусах хугацаа Date
expiryDate дуусах хугацаа Date
fatherFirstname Эцгийн нэр String
fatherLastname Эцгийн овог String
fatherRegnum Эцгийн регистр String
firstName нэр String
gender Хүйс String
image зураг byte[]
issuedDate Олгосон хугацаа Date
issuedDate олгосон хугацаа Date
lastname Овог String
listData Мэдээллийн жагсаалт List
motherFirstname Эхийн нэр String
motherLastname Эхийн овог String
motherRegnum Эхийн регистр String
name нэр String
passport дугаар String
passportNum пасспортын дугаар String
passportType төрөл String
picture Зураг byte[]
registeredNum Бүртгэлийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String
status төлөв String
surname ургийн овог String
workflowStatus дараалалын төлөв String
WS101111_getDictionaryNameInfo Овог нэрийн мэдээлэл авах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистерийн дугаар String
type Төрөл int

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
lastnameENG Овог /Англи/ String
lastnameMGL Овог /Монгол бичиг/ String
lastnameNM Овог /крилл/ String
nameENG Нэр /Англи/ String
nameMGL Нэр /Монгол бичиг/ String
nameNM Нэр /крилл/ String
WS101113_getIDCardPhoto Иргэний бүртгүүлсэн зургууд https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний id String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний бүртгэлийн дугаар String
listData Мэдээллийн жагсаалт List
photo Зураг byte[]
regnum Регистрийн дугаар String
state Төлөв String
WS101114_citizenInfo Иргэний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentCode Байрны дугаар int
addressRegionCode Хороололын дугаар int
addressStreetCode Гудамжны дугаар int
addressTownCode Хотхоны дугаар int
aimagCityCode Аймаг, хотын дугаар int
bagKhorooCode Баг, хорооны дугаар int
birthDate Төрсөн он, сар, өдөр Date
civilId Өөрийн civil_id String
doorNumber Тоот String
fatherCivilId Эцгийн civil_id String
fatherCivilId Эцгийн civil_id String
fatherFirstname Эцгийн нэр String
fatherFirstname Эцгийн нэр String
fatherLastname Эцгийн эцэг/эх-ийн нэр String
fatherLastname Эцгийн эцэг/эх-ийн нэр String
fatherRegnum Эцгийн регистр String
fatherRegnum Эцгийн регистр String
firstname Өөрийн нэр String
fullAddress Дэлгэрэнгүй хаяг String
lastname Овог String
motherCivilId Эхийн civil_id String
motherCivilId Эхийн civil_id String
motherFirstname Эхийн нэр String
motherFirstname Эхийн нэр String
motherLastname Эхийн эцэг/эх-ийн нэр String
motherLastname Эхийн эцэг/эх-ийн нэр String
motherRegnum Эхийн регистр String
motherRegnum Эхийн регистр String
regnum Регистрийн дугаар String
sex Хүйс String
soumDistrictCode Сум, дүүргийн дугаар int
status Төлөв String
surname Ургийн овог String
WS101115_citizenPersonalInfo Иргэний үндсэн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate төрсөн он сар Date
firstname нэр String
fullAddress дэлгэрэнгүй хаяг String
image зураг byte[]
lastname овог String
nationality яс үндэс String
regnum регистрийн дугаар String
sex хүйс String
status төлөв String
surname ургийн овош String
WS101116_citizenDenationalizationInfo Иргэний харьяатаас мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
date Огноо Date
firstname Өөрийн нэр String
lastname Эцэг/эх-ийн нэр String
regnum Регистрийн дугаар String
searchType Хайлтын төрөл int

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate Төрсөн огноо Date
civilId иргэний дугаар String
firstname Өөрийн нэр String
firstnameEng Өөрийн нэр латин String
lastname Эцэг/эх-ийн нэр String
lastnameEng Эцэг/эх-ийн нэр латин String
listData Иргэний харьяатаас гарсан мэдээлэл List
nationalityName Харъяалал String
ordinanceDate Зарлиг гарсан огноо Date
ordinanceNumber Зарлиг дугаар String
registeredDate Бүртгэсэн огноо Date
regnum Регистрийн дугаар String
regnumEng Регистрийн дугаар латин String
surname Овог String
surnameEng Овог латин String
WS101117_getChildrenInfo Эцэг эсвэл эхийн регистрээр хүүхдүүдийн мэдээлэл харуулах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Эцэг/эх-ийн регистрийн дугаар String
searchType Хайлт хийх төрөл int

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Хүүхдийн мэдээлэл null
WS101118_covid19VaccineCertificate КОВИД-19 вакцины сертификатын мэдээлэл https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
approvedDate Вакцинжуулсан огноо String
birthDate Төрсөн огноо String
certDate Сертификат үүссэн огноо String
certNumber Сертификатын дугаар String
civilId Улсын бүртгэлийн дугаар String
dose Тун String
doseEng Тун англи String
firstname Нэр String
gender Хүйс String
group Вакцины бүлэг String
hospitalName Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр String
hospitalNameEng Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр англи String
lastname Овог String
manufacturer Үйлдвэрлэгч String
manufacturerEng Үйлдвэрлэгч англи String
name Вакцины худалдааны нэр String
nameEng Вакцины худалдааны нэр англи String
nationality Иргэншил String
pdfUrl Сертификатын pdf татах линк String
pdfUrlEng Сертификатын pdf татах линк Англи String
regnum Регистрийн дугаар String
serialNumber Сериал дугаар String
status Төлөв (Баталгаажсан, Хүлээгдэж байгаа) String
vaccineList Вакцины жагсаалт List
WS101121_covid19InternationalCert Ковид-19 олон улсын сертификатын мэдээлэл https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
passportNum Гадаад пасспортын дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
countryCode Улсын код String
covid19NatData Шинжилгээний мэдээлэл Covid19NatData
covid19PersonalData Иргэний мэдээлэл Covid19PersonalData
id QR мэдээлэлд харгалзах дугаарлалт String
listVaccineData Урьдчилсан сэргийлэх тарилгын жагсаалт List
medicalCertificateData Эмнэлэгийн магадлагаа List
qrCodeTime QR үүссэн цаг /unixtime/ long
signature QR кодын тоон гарын үсэг String
timeZone Цагын бүсчлэл int
vaccineData Урьдчилсан сэргийлэх тарилгын мэдээлэл Covid19VaccineData
WS101122_covidPCRResultInfo Ковид-19 PCR шинжилгээний мэдээлэл https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
endDate Дуусах огноо Date
regnum Регистрийн дугаар String
startDate Эхлэх огноо Date
type хайх утга int

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
barcode Бар код String
firstname Нэр String
lastname Овог String
listData Мэдээллийн жагсаалт List
regnum Регистрийн дугаар String
resultDate Шинжилгээний огноо Date
testResult Шинжилгээний дүн int
testType Шинжилгээний төрөл int
WS101123_citizenBirthInfo Иргэний төрсний мэдээлэл https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
parentRegnum Эцэг эсвэл эхийн регистрийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate Төрсөн он Date
birthDateAsText Төрсөн он String
birthPlace Төрсөн газар String
civilId иргэний дугаар String
father Аавын мэдээлэл CitizenBriefData
firstname Нэр String
gender Хүйс String
lastname Овог String
mother Ээжийн мэдээлэл CitizenBriefData
registrationCity Бүртгүүлсэн хот String
registrationDate Бүртгүүлсэн он String
registrationDistrict Бүртгүүлсэн дүүрэг String
registrationId Бүртгэлийн дугаар String
regnum регистрийн дугаар String
WS101124_citizenHighSchoolDescription ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж байгаа тодорхойлолтийн мэдээлэл дуудах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
academicLevelName анги String
academicYearFrom эхлэх хугацаа String
academicYearTo дуусах хугацаа String
firstname нэр String
lastname овог String
regnum регистрийн дугаар String
schoolName сургуулийн нэр String
WS101125_citizenKindergartenDescription сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж байгаа тодорхойлолтийн мэдээлэл дуудах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
academicLevelName анги String
academicYearFrom эхлэх хугацаа String
academicYearTo дуусах хугацаа String
firstname нэр String
lastname овог String
regnum регистрийн дугаар String
schoolName сургуулийн нэр String
WS101126_citizenGraduateSchoolDescription их, дээд сургууль, коллежид суралцаж байгаа тодорхойлолтийн мэдээлэл дуудах https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
academicYearFrom эхлэх хугацаа String
academicYearTo дуусах хугацаа String
educationCode мэргэжлийн код String
educationLevelName анги, түвшин String
educationName мэргэжлийн нэр String
entryAcademicYear элсэж орсон он String
firstname нэр String
lastname овог String
regnum регистрийн дугаар String
schoolName сургуулийн нэр String
WS101127_childrenInfoByMotherRegnum Эхийн регистрийн дугаараар насанд хүрээгүй хүүхдийнх нь мэдээлэл харуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
motherRegnum Эхийн регистрийн дугаар String
orgCode байгууллагын код String
orgName байгууллагын нэр String
orgPassword байгууллагын нууц үг String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
age нас int
civilId Хүүхдийн улсын бүртгэлийн дугаар String
firstname Хүүхдийн нэр String
lastname Хүүхдийн овог String
listData хүүхдүүдийн мэдээлэл List
regnum Хүүхдийн регистрийн дугаар String
WS100101_getCitizenIDCardInfo Иргэний үнэмлэхний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.1/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentName Байрны нэр String
addressDetail Хаяг дэлгэрэнгүй String
addressRegionName Хорооллын нэр String
addressStreetName Гудамжны нэр String
addressTownName Хотхоны нэр String
aimagCityCode Аймаг, хотын код String
aimagCityName Аймаг, хотын нэр String
bagKhorooCode Баг, хорооны нэр String
bagKhorooName Баг, хорооны нэр String
birthDate Төрсөн өдөр Date
birthDateAsText Төрсөн өдөр String
birthPlace Төрсөн газар String
civilId Иргэний хувийн дугаар String
firstname Нэр String
gender Хүйс String
image Зураг Byte [ ]
lastname Овог String
nationality Үндэс String
passportAddress Иргэний үнэмлэх дээрх хаяг String
passportExpireDate Үнэмлэх хүчинтэй хугацаа String
passportIssueDate Үнэмлэх олгосон өдөр String
personId Иргэний дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String
soumDistrictCode Сум, дүүрэгийн код String
soumDistrictName Сум, дүүрэгийн нэр String
surname Ургийн овог String
WS100103_getCitizenAddressInfo Иргэний хаягийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.1/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentName Байрны нэр String
addressDetail Хаяг дэлгэрэнгүй String
addressRegionName Хорооллын нэр String
addressStreetName Гудамжны нэр String
addressTownName Хотхоны нэр String
aimagCityCode Аймаг, хотын код String
aimagCityName Аймаг, хотын нэр String
bagKhorooCode Баг, хорооны код String
bagKhorooName Баг, хорооны нэр String
firstname Нэр String
fullAddress Хаягийн мэдээлэл String
lastname Овог String
personId Иргэний дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String
soumDistrictCode Сум, дүүрэгийн код String
soumDistrictName Сум, дүүрэгийн нэр String
surname Ургийн овог String
WS100120_childrenInfo Эцэг эхийн регистрийн дугаараар хүүхдүүдийн мэдээлэл хайх https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.1/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистерийн дугаар String
type 1 үед эх 2 үед эцэг int

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
Date Илгээсэн огноо Date send
Regnum Хуучин регистрийн дугаар String old
birthCertificateNumber Төрсний гэрчилгээний дугаар String
firstname Өөрийн нэр String
lastname Эцэг эхийн нэр String
listData жагсаалт List
regnum Регистрийн дугаар String
state Эхэлсэн огноо String
WS100128_getCitizenNoMarriageInfo Гэрлэлт бүртгэлгүй мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.1/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
firstName Нэр String
lastName Эцэг/эх/-ийн нэр String
registeredNumber Бүртгэлийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String
status Төлөв String
statusCode Төлөв код String
surname Ургийн овог String
WS100134_getCitizenChangeNameInfo Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.1/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Мэдээллийн жагсаалт List
newForename Шинэ ургийн овог String
newGivenname Шинэ нэр String
newSurname Шинэ эцэг/эх/ийн нэр String
regDate Бүртгэсэн огноо Date
regnum Иргэний регистрийн дугаар String
WS100175_citizenWasCriminalLiabilitylInfo Хүний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.1/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
listData Ялын мэдээлэл List
punishmentCount Нийт ялын тоо int
WS101114_citizenInfo Иргэний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.3.1/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentCode Байрны дугаар String
addressRegionCode Хороололын дугаар String
addressStreetCode Гудамжны дугаар String
addressTownCode Хотхоны дугаар String
aimagCityCode Аймаг, хотын дугаар String
bagKhorooCode Баг, хорооны дугаар String
birthDate Төрсөн он, сар, өдөр Date
civilId Өөрийн civil_id String
doorNumber Тоот String
fatherCivilId Эцгийн civil_id String
fatherCivilId Эцгийн civil_id String
fatherFirstname Эцгийн нэр String
fatherFirstname Эцгийн нэр String
fatherLastname Эцгийн эцэг/эх-ийн нэр String
fatherLastname Эцгийн эцэг/эх-ийн нэр String
fatherRegnum Эцгийн регистр String
fatherRegnum Эцгийн регистр String
firstname Өөрийн нэр String
fullAddress Дэлгэрэнгүй хаяг String
lastname Овог String
motherCivilId Эхийн civil_id String
motherCivilId Эхийн civil_id String
motherFirstname Эхийн нэр String
motherFirstname Эхийн нэр String
motherLastname Эхийн эцэг/эх-ийн нэр String
motherLastname Эхийн эцэг/эх-ийн нэр String
motherRegnum Эхийн регистр String
motherRegnum Эхийн регистр String
regnum Регистрийн дугаар String
sex Хүйс String
soumDistrictCode Сум, дүүргийн дугаар String
status Төлөв String
surname Ургийн овог String
twinsStatus ихэр эсэх String
WS100101_getCitizenIDCardInfo Иргэний үнэмлэхний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentName Байр String
addressApartmentName Байрны нэр String
addressDetail Хаяг дэлгэрэнгүй String
addressDoor Тоот String
addressRegionName Хороололын нэр String
addressRegionName Хорооллын нэр String
addressStreetName Гудамж String
addressStreetName Гудамжны нэр String
addressTownName Хотхоны нэр String
addressTownName Хотхон String
aimagCityCode Аймаг, хотын код String
aimagCityName Аймгийн нэр String
aimagCityName Аймаг, хотын нэр String
bagKhorooCode Баг, хорооны нэр String
bagKhorooName Багын нэр String
bagKhorooName Баг, хорооны нэр String
birthDate Төрсөн өдөр Date
birthDateAsText Төрсөн өдөр String
birthPlace Төрсөн газар String
civilId Иргэний хувийн дугаар String
firstname Нэр String
gender Хүйс String
image Зураг Byte [ ]
lastname Овог String
listAddress Хаягын жагсаалт List
nationality Үндэс String
passTime Хэддэх удаагаа String
passportAddress Иргэний үнэмлэх дээрх хаяг String
passportDate Гадаад пасспортын огноо Date
passportExpireDate Үнэмлэх хүчинтэй хугацаа String
passportIssueDate Үнэмлэх олгосон өдөр String
passportNum Гадаад пасспортын дугаар String
personId Иргэний дугаар String
registerDate Бүртгэлийн огноо Date
regnum Регистрийн дугаар String
soumDistrictCode Сум, дүүрэгийн код String
soumDistrictName Сум, дүүрэгийн нэр String
soumDistrictName Сумын нэр String
surname Ургийн овог String
WS100102_getCitizenBirthInfo Иргэний төрсний гэрчилгээний мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilID Иргэний хувийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate Төрсөн өдөр Date
birthDateAsText Төрсөн өдөр String
birthPlace Төрсөн газар String
civilId Иргэний хувийн дугаар String
father Эцэг CitizenBriefData
firstname Овог String
gender Хүйс String
lastname Нэр String
mother Эх CitizenBriefData
nationalityName Иргэншил String
registrationCity Бүртгэсэн аймаг, хот String
registrationDate Бүртгэсэн огноо String
registrationDistrict Бүртгэсэн сум, дүүрэг String
registrationId Бүртгэлийн дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String
surname Ургийн овог String
WS100103_getCitizenAddressInfo Иргэний хаягийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
addressApartmentName Байр String
addressDetail хаяг String
addressRegionName Хороололын нэр String
addressStreetName Гудамж String
addressTownName Хотхон String
aimagCityCode Аймгийн код String
aimagCityName Аймгийн нэр String
bagKhorooCode Багын код String
bagKhorooName Багын нэр String
citizenship иргэншил String
civilId Иргэний дугаар String
firstname Нэр String
fullAddress Дэлгэрэнгүй хаяг String
lastname Овог String
regnum Регистрийн дугаар String
soumDistrictCode Сумын код String
soumDistrictName Сумын нэр String
surname Ургийн овог String
WS100104_getCitizenMarriageInfo Иргэн гэрлэлтийн мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
husband Нөхөр CitizenMarriageBriefData
isMarried Гэрлэсэн эсэх boolean
marriedDate Гэрлэсэн огноо String
registeredCity Бүртгүүлсэн хот String
registeredDate Бүртгүүлсэн огноо String
registeredDistrict Бүртгүүлсэн дүүрэг String
registeredId Бүртгүүлсэн дугаар String
registeredNum Бүртгэлийн дугаар String
wife Эхнэр CitizenMarriageBriefData
WS100105_getCitizenMarriageDivorceInfo Иргэн гэрлэлт цуцалсан тухай мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
cancelCity Цуцласан хот String
cancelDate Цуцласан огноо String
cancelDistrict Цуцласан дүүрэг String
cancelId Цуцласан дугаар String
courtCity Шүүхийн хот String
courtDate Шүүхийн огноо String
courtDistrict Шүүхийн дүүрэг String
courtId Шүүхийн дугаар String
divorceTypeName Салалтын хэлбэр String
husband Нөхөр CitizenMarriageBriefData
marriedDate Гэрлэсэн огноо String
wife Эхнэр CitizenMarriageBriefData
WS100106_authorizeCitizen Иргэнийг хурууны хээгээр баталгаажуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
result Мөн эсэх boolena
WS100107_checkCitizenInfo Иргэний мэдээлэл шалгах https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
firstName нэр String
lastName овог String
regnum регистр String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isMatched null boolean
WS100117_checkCitizenAddressInfo Хаягийн мэдээлэл тулгах https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
aimagCityCode аймаг дугаар String
apartmentId апартмент String
bagKhorooCode баг сод String
civilId иргэний дугаар String
regnum регистр String
soumDistrictCode сум дугаар String
streetId гудамж String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isValid null boolean
isValidAimagCity null boolean
isValidApartment null boolean
isValidBagKhoroo null boolean
isValidSoumDistrict null boolean
isValidStreet null boolean
WS100125_checkCitizenRegnum Иргэний регистрийн дугаар үнэн эсэхийг шалгах https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
isValid null boolean
WS100128_getCitizenNoMarriageInfo Гэрлэлт бүртгэлгүй мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizenship Иргэншил String
civilId иргэний дугаар String
firstName Нэр String
lastName Эцэг /эх/-ийн нэр String
purpose Зориулалт String
regnum Регистрийн дугаар String
sex Хүйс String
status *Төлөв 1:Анхны,2:Гэр бүл цуцалснаас хойш,3:Бэлэвсэн* String
surname Ургийн овог String
WS100134_getCitizenChangeNameInfo Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
changeNameCertifNum бүртгэлийн дугаар String
firstname өөрчлөхийн өмнөх өөрийн нэр String
lastname өөрчлөхийн өмнөх эцэг /эх/-ийн нэр String
newFirstname Шинэ нэр String
newLastname Шинэ эцэг/эх/ийн нэр String
newSurname Шинэ ургийн овог String
regDate Бүртгэсэн огноо Date
registeredNum иргэний бүртгэлийн дугаар String
registryUnitname Бүртгэсэн газар String
regnum Иргэний регистрийн дугаар String
surname өөрчлөхийн өмнөх овог String
WS100138_getCitizenRegnumInfo Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate Төрсөн огноо Date
citizenship Иргэншил String
forename Иргэний регистрийн дугаар String
givenname Нэр String
registeredNum Бүртгэлийн дугаар String
regnum Ургийн овог String
sex Хүйс String
surname Эцэг эхийн нэр String
WS100139_getCitizenChangeRegnumInfo Регистрийн дугаар өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
causeCode Шалтгаан код String
causeName Шалтгаан String
citizenship Иргэншил String
forename Ургийн овог String
givenname Нэр String
registeredNum Бүртгэлийн дугаар String
regnumNew Шинэ регистрийн дугаар String
regnumOld Хуучин регистрийн дугаар String
sex Хүйс String
surname Эцэг эхийн нэр String
WS100140_firstTimePassportInfo Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
citizenship Иргэншил String
forename Ургийн овог String
givenname Нэр String
issuedDate Олгосон огноо Date
passportNum Гадаад паспортын E дугаар String
registeredNum Бүртгэлийн дугаар String
regnum Иргэний регистрийн дугаар String
surname Эцэг/эхийн нэр String
WS100141_passportInfoSecondTime Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа https://xyp.gov.mn/citizen-1.4.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId иргэний дугаар String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate Төрсөн огноо Date
citizenship Иргэншил String
forename Ургийн овог String
givenname Нэр String
invCauseName Шалтгаан String
invIssuedDate Өмнөх паспортын олгосон огноо Date
invPassportNum Өмнөх паспортын E дугаар String
issuedDate Олгосон огноо Date
passportNum Гадаад паспортын E дугаар String
registeredNum Бүртгэлийн дугаар String
regnum Иргэний регистрийн дугаар String
sex Хүйс String
surname Эцэг/эхийн нэр String
Сервисийн нэр Тодорхойлолт End point
FS100101_personInfo Гадаад иргэний мэдээлэл https://xyp.gov.mn/foreign-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
password нууц үг String
regnum Регистрийн дугаар String
username нэвтрэх нэр String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate Төрсөн огноо String
country Улс String
expireDate Дуусах хугацаа String
firstname Нэр String
gender Хүйс String
lastname Овог String
passportDataList мэдээллийн жагсаалт List
passportImage Пасспортын зураг String
passportNumber Пасспортын дугаар String
portrait цээж зураг String
FS100105_checkCitizenshipInfo Иргэний харьяаллын мэдээллийн шалгах сервес https://xyp.gov.mn/foreign-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
cds хураагдсан бичиг баримтын int
cnv ял шийтгэлтэй гадаад иргэний бүртгэл int
dcp давхар харьяалал үүсгэсэн int
ffn гадаадын иргэний торгууль int
flc албадан гаргах шийдвэрийг цуцлах int
flv албадан гаргасан int
flx албадан гаргасан хугацааг сунгах int
fwr албан шаардлага int
ifn уригчийн торгууль int
lcp монгол улсын иргэний харьяаллаас гарсан int
noe орохыг үл зөвшөөрсөн int
rof төлөөлөгчийн газрын бүртгэл int
rtn хил дээрээс буцаасан int
std ОСЗ хасалт int
str ОСЗ татгалзсан int
stx ОСЗ сунгалт int
sty оршин суух зөвшөөрлийн олголт int
vsa виз олгосон int
wnt эрэн сурвалжилж буй гадаад иргэндийн бүртгэл int
wrn гарах сануулга int
ydr ЮД регистрийн дугаар олголт int
Сервисийн нэр Тодорхойлолт End point
GS10001_citizenDiagnosisInfo Иргэний оншилгооны мэдээлэл https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
firstname нэр String
lastname овог String
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
birthDate төрсөн он сар Date
firstname нэр String
fullAddress дэлгэрэнгүй хаяг String
lastname овог String
listData Шинжилгээний жагсаалт List
regnum регистрийн дугаар String
sex хүйс String
GS10002_citizenCovid19EPass Иргэний ковид 19 цахим гэрчилгээ https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
qrData цахим мэдээлэл String
status дархлаажуулалтын төлөв int
GS10016_covid19MedicalCertificateInfo Эмнэлэгийн магадлагааны мэдээлэл дамжуулах сервис https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
age Нас int
aimagCityCode Аймаг код String
aimagCityName Аймаг String
bagKhoroo Баг тоо String
careHumanName Асрамжинд байсан хүний эцэг /эх/-ийн нэр, хэн болох текст String
diagnosisName Үндсэн онош String
dianosisCode Үндсэн онош код String
doctor Эмчлэгч эмч String
firstname Нэр String
generalDoctor Ерөнхий эмч String
hospitalizedBeginDate Эмнэлэгт хэвтсэн огноо String
hospitalizedEndDate Эмнэлэгээс гарсан огноо String
lastname Эцэг /эх/-ийн нэр String
medicalCertificateCode Магадлагаа төрөл код String
medicalCertificateName Магадлагаа төрөл String
medicalHistory Өвчтний түүхийн String
medicalName Эмнэлгийн нэр String
professionCode Ажил, мэргэжил код String
professionName Ажил, мэргэжил String
qrData Шалгах мэдээлэл String
reasonCode Чөлөөний төрөл код String
reasonName Чөлөөний төрөл String
regnum Регистр тескт String
sex Хүйс String
soumDistrictName Сум String
workPlaceCode Ажлын газар код String
workPlaceName Ажлын газар String
null Сум код String soumDistrictCode
GS10017_citizenInternationalCert Ковид-19 олон улсын сертификатын мэдээлэл https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
firstnameEng Нэр String
lastnameEng Овог String
passportNum Гадаад пасспортын дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
8 Цагын бүсчлэл int timeZone =
approvedDate Вакцинжуулсан огноо String
countryCode Улсын код String
covid19NatData Шинжилгээний мэдээлэл Covid19NatData
covid19PersonalData Иргэний мэдээлэл Covid19PersonalData
dose Тун String
group Вакцины бүлэг String
hospitalName Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр String
id QR мэдээлэлд харгалзах дугаарлалт String
listVaccineData Урьдчилсан сэргийлэх тарилгын жагсаалт List
manufacturer Үйлдвэрлэгч String
name Вакцины худалдааны нэр String
qrCodeTime QR үүссэн цаг /unixtime/ Date
serialNumber Сериал дугаар String
signature QR кодын тоон гарын үсэг String
status Төлөв (Баталгаажсан, Хүлээгдэж байгаа) String
vaccineData Урьдчилсан сэргийлэх тарилгын мэдээлэл Covid19VaccineData
GS10018_foreignCitizenInternationalCert Гадаад иргэдийн Ковид-19 олон улсын сертификатын мэдээлэл https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
passportNum Гадаад пасспортын дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
8 Цагийн бүсчлэл int timezone =
age нас int
approvedDate Вакцинжуулсан огноо String
birthDate Төрсөн өдөр Date
brand Үйлдвэрлэгч String
countryCode Улсын код String
covid19NatData Шинжилгээний мэдээлэл List
covid19PersonalData Иргэний мэдээлэл List
dose Тун String
doseEng Тун англи String
firstDoseDate Эхний тунг хийлгэсэн огноо Date
firstname Нэр String
firstnameEng Нэр String
fullName Нэр овог String
fullNameEng Нэр овог String
group Вакцины бүлэг String
hospitalName Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр String
hospitalNameEng Эрүүл мэндийн байгууллагын нэр англи String
hospitalizedBeginDate Эмнэлэгт хэвтсэн огноо String
hospitalizedEndDate Эмнэлэгээс гарсан огноо String
id QR мэдээлэлд харгалзах дугаарлалт String
institution Тест авсан байгуулагын нэр String
language Хэл String
lastname Овог String
lastnameEng Овог String
listVaccineData Урьдчилсан сэргийлэх тарилгын жагсаалт List
manufacturer Үйлдвэрлэгч String
manufacturerEng Үйлдвэрлэгч англи String
medicalCertificateData Эмнэлэгийн магадлагаа List
medicalName Эмнэлгийн нэр String
name Вакцины худалдааны нэр String
nameEng Вакцины худалдааны нэр англи String
nationality Иргэншил String
nationalityEng Иргэншил String
passportNumber Гадаад пасспортын дугаар String
qrCodeTime QR үүссэн цаг /unixtime/ Date
regnum Регистрийн дугаар String
result P, N, O тестийн хариу String
secondDoseDate Давтан тунг хийлгэсэн огноо Date
serialNumber Сериал дугаар String
sex хүйс String
signature QR кодын тоон гарын үсэг String
specimensType P, N, O сорилын төрөл int
status Төлөв (Баталгаажсан, Хүлээгдэж байгаа) String
testTime Тест өгсөн цаг Date
testType P, N, O шинжилгээний төрөл int
thirdDoseDate Давтан тунг хийлгэсэн огноо Date
timeZone Цагийн бүс int
timeZone Цагын бүсчлэл int
type Нэр String
vaccineData Урьдчилсан сэргийлэх тарилгын мэдээлэл List
vaccineSerialNumber вакцины серийн дугаар String
GS10019_firearmOwnerCertificateInfo Галт зэвсэг эзэмших гэрчилгээний мэдээлэл https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
certificateNumber Гэрчилгээний дугаар String
firstname Нэр String
lastname Овог String
regnum Регистрийн дугаар String
GS10021_covidVaccineDoseCount Ковид вакцины тунгийн тоо https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
civilId Иргэний дугаар String
regnum Регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
vaccineDoseCount Вакцины тунгийн тоо int
GS10022_studentSoldierInfo оюутан цэргийн мэдээлэл дуудах https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regnum регистрийн дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
academicLevel түвшин, дамжаа String
bagCode Баг, хорооны код String
bagName Баг, хорооны нэр String
cityCode Аймаг, хотын код String
cityName Аймаг, хотын нэр String
districtCode Сум, дүүргийн код String
districtName Сум, дүүргийн нэр String
educationFieldCode Мэргэжлийн чиглэлийн индекс String
educationFieldName Мэргэжлийн чиглэлийн нэр String
effectiveStartDate Идэвхитэй болсон огноо Date
enterpriseId Интерпрайзын дугаар float
firstName Нэр String
institutionId Сургалтын байгууллагын дугаар float
institutionName Сургалтын байгууллагын нэр String
lastName Овог String
programName Хөтөлбөрийн нэр String
regnum Регистр String
schoolCityCode Салбар сургуулийн Аймаг, хотын код String
schoolCityName Салбар сургуулийн Аймаг, хотын нэр String
schoolDistrictCode Салбар сургуулийн Сум, дүүргийн код String
schoolDistrictName Салбар сургуулийн Сум, дүүргийн нэр String
schoolId Салбар сургуулийн дугаар float
schoolName Салбар сургуулийн нэр String
totalGpa Голч double
GS10023_notaryTrustInfo нотариат итгэмжилэлийн лавлагаа https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regNumberA итгэмжлэл өгч байгаа хүний рд String
regNumberB итгэмжлэл авч байгаа хүний рд String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
bookDate Итгэмжлэл хийсэн огноо цаг String
bookId Итгэмжлэлийн давтагдашгүй дугаар String
bookNumber Итгэмжлэлийн тухайн жил дэх дугаар String
bookYear Итгэмжлэл хийсэн он String
dataArray мэдээллийн жагсаалт List
employeeName Нотариатчийн нэр String
itemName Итгэмжлэлийн нэр String
physicalPath файлын зам: урд талд тухайн орчины вебхаяг байна. String
privilegeTypeName Төлөөлөх эрхийг бусдад шилжүүлэх эрхгүй String
stateRegNumber Нотариатчийн регистр String
validDuration Итгэмжлэлийн хугацаа: Олгосон өдрөөс эхлэн 2 сар хугацаанд хүчинтэй. String
wfmStatusName Итгэмжлэлийн төлөв String
GS10024_notaryVehicleInfo үйлдэл болон тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг дуудах вебсервис https://xyp.gov.mn/government-service-1.3.0/ws?WSDL

Оролтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
regNumberA итгэмжлэл өгч байгаа хүний рд String
vinCode машины дугаар String

Гаралтын параметрүүд

Нэр Тайлбар Өгөгдлийн төрөл
bookDate Итгэмжлэл хийсэн огноо цаг String
bookId Итгэмжлэлийн давтагдашгүй дугаар String
bookNumber Итгэмжлэлийн тухайн жил дэх дугаар String
bookYear Итгэмжлэл хийсэн он String
certificateDate гэрчилгээний огноо String
certificateNumber гэрчилгээний дугаар String
color өнгө String
customNumber гаалын дугаар String
dataArray null List
employeeName Нотариатчийн нэр String
itemName Итгэмжлэлийн нэр/ String
manufacturedName үйлдвэрлэсэн он String
modelNumber марк, үйлдвэрлэгч String
offset null String
pageSize null String
paging null List
physicalPath файлын зам: String
stateSerialNumber улсын дугаар String
totalCount null String
vehicleName тээврийн хэрэгсэлийн нэр String
vinCode арлын дугаар String
wfmStatusName Итгэмжлэлийн төлөв String
GS10025_notaryTrustArchivedInfo Баталгаажсан болон архивласан төлөвтэй үйлдлийг үйлдэл хийсэн аль талын регистрээ