5. Вэб сервис дуудах

Note

Веб сервисийг дуудахдаа дараах зүйлүүдийг анхаарна уу.

Олгогдсон accessToken -ийг HTTP Header утга дээр бичиж өгнө.

Жишээ нь:

accessToken: 391c3afec829361c1e3c92d22d89262c

Веб сервисээр мэдээлэл солилцохдоо тодорхойлогдсон форматыг дагаж мөрдөнө.

Веб сервист илгээх жишээ өгөгдлийн формат:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
     <soap:Body>
      <ns2:WS100303_getLegalEntityLiqiudationInfoResponse xmlns:ns2="http://les.xyp. gov.mn/">
       <return>
         <request xsi:type="ns2:entityRequestData" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
           <auth>
            <citizen>
              <signature></signature><!-- regnum.timeStamp - ийг цахим гарын үсгээрээ sign хийсэн data байна -->
              <certFingerprint></certFingerprint><!-- Гэрчилгээжүүлэгч байгууллагаас олгосон тоон гарын үсгийн сериал дугаар -->
              <fingerprint></fingerprint><!-- Цахим гарын үсэг хэрэглэж буй үед шаардлагагүй -->
              <regnum></regnum><!-- Регистрийн дугаар -->
            </citizen>
            <operator>
              <signature></signature><!-- regnum.timeStamp - ийг цахим гарын үсгээрээ sign хийсэн data байна -->
              <certFingerprint></certFingerprint><!-- Гэрчилгээжүүлэгч байгууллагаас олгосон тоон гарын үсгийн сериал дугаар -->
              <fingerprint></fingerprint><!-- Цахим гарын үсэг хэрэглэж буй үед шаардлагагүй -->
              <regnum></regnum><!-- Регистрийн дугаар -->
            </operator>
           </auth>

        <!-- Веб сервисийн оролтын утгууд -->
           <!-- Төгсгөл -->
         </request>
         <requestId>a3cacefd-c7b8-4ea1-8ba1-ae47c4292b59</requestId>
         <resultCode></resultCode>
         <resultMessage></resultMessage>
        <response>
        <!-- Веб сервисийн хариу утга буюу гаралтын утга -->
        <!-- Төгсгөл -->
           </response>
            </return>
        </ns2:WS100303_getLegalEntityLiqiudationInfoResponse>
         </soap:Body>
</soap:Envelope>

<resultCode> талбарын утга:

OK = 0               // амжилттай
NOT_FOUND = 1            // олдсонгүй
INTERNAL_ERROR = 2         // дотоод алдаа
INVALID_REQUEST = 3         // алдаатай хүсэлт
AUTH_PART_MISSING = 200       // баталгаажуулах <auth> мэдээллийг ирүүлээгүй байна
AUTH_CITIZEN_PART_MISSING = 201   // иргэний баталгаажуулах мэдээллийг ирүүлээгүй байна
AUTH_OPERATOR_PART_MISSING = 202  // үйлчилгээний ажилтны баталгаажуулах мэдээллийг ирүүлээгүй байна
ACCESS_DENIED = 203         // хандах эрх байхгүй болно
FINGER_TEMPLATE_NOT_FOUND = 301   // иргэний хурууны хээ бүртгэлгүй байна
FINGERPRINT_NOT_MATCH = 302     // хуруу хээ таарахгүй байна
FINGERPRINT_MATCH_TIMEOUT = 303   // хурууны хээ тулгах процесс хэт удаан байна
FINGERPRINT_MATCH_ERROR = 304    // хурууны хээ тулгах процессд алдаа гарлаа
SHOULD_RETURN_STATE_REGISTER = 401 // бүргэлийн газарт очиж бүртгэлээ шалгуулах шаардлагатай
NOT_OWNER = 402           // эзэмшигч биш болно
UNAUTHORIZED_ATTEMPT = 501     // зөвшөөрөгдөөгүй газарт хандалт
INVALID_SIGNATURE = 601       // тоон гарын үсгийн мэдээлэл зөрүүтэй байна
EXPIRED_CERTIFICATE = 602      // сертификатын хугацаа дууссан байна
INACTIVE_CERTIFICATE = 603     // хүчингүй сертификат
INVALID_ISSUER = 604        // MNICA-2018 -с гэрчилгээжээгүй сертификат байна
CERTIFICATE_ENCODING_ISSUE = 605  // Сертификатын 'encoding' төлөл PEM биш байна
CERTIFICATE_EXSIST = 606      // Сертификатын мэдээлэл бүртгэлтэй PEM байна
OTP_NOT_FOUND = 1001        // Нэг удаагийн баталгаажуулах код олдсонгүй
OTP_NOT_MATCH = 1002        // Нэг удаагийн баталгаажуулах код таарахгүй байна
OTP_MATCH_TIMEOUT = 1003      // Нэг удаагийн баталгаажуулах код дуудахад алдаа гарлаа
OTP_MATCH_ERROR = 1004       // Нэг удаагийн баталгаажуулах код шалгахад алдаа гарлаа
OTP_NOT_SENT = 1005         // Нэг удаагийн баталгаажуулах код илгээлт амжилтгүй боллоо
REG_PHONE_NOT_MATCH = 1006     // Нэг Регистрийн дугаар, утасний дугаар хоёр таарсангүй

Та бүхэнд клиент жишээ кодуудыг эндээс харна уу.