3. Гэрчилгээ нэмэх

Хэрэглэгч нь өөрийн системд “Үндэсний суурь гэрчилгээ” болон “Үндэсний олгох гэрчилгээ” -г дараах зааврын дагуу суулгана.

3.1 “Root CA certificate”-д гэрчилгээ нэмэх

Дараах холбоосоор орж гэрчилгээг татаж авна.
Үндэсний суурь гэрчилгээ: https://esign.gov.mn/MNRCA.cer
Үндэсний олгох гэрчилгээ: https://esign.gov.mn/MNICA-2021.cer

3.2 Cистемийн “Trusted root certificate”-д татаж авсан гэрчилгээнүүдийг суулгах

3.2.1 Mac OS X үйлдлийн систем дээрх тохиргоо
Terminal нээж гэрчилгээ татаж авсан хавтас руу шилжсэний дараагаар дараах коммандыг бичнэ.
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k /Library/Keychains/System.keychain ./MNRCA.cer
sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k /Library/Keychains/System.keychain ./MNICA.cer
3.2.2 Windows үйлдлийн систем дээрх тохиргоо
Command promt нээж гэрчилгээ татаж авсан хавтас руу шилжсэний дараагаар дараах коммандыг бичнэ:
certutil -addstore -f "ROOT" MNRCA.cer
certutil -addstore -f "ROOT" MNICA.cer
3.2.3 Linux үйлдлийн систем дээрх тохиргоо
Таны системд ca-certificates package суусан байх шаардлагатай. Хэрэв суугаагүй бол дараах коммандыг Terminal дээр ажиллуулж суулгах боломжтой.
#Debian суурьтай үйлдлийн системтэй бол
apt-get install ca-certificates
#Redhat суурьтай системтэй бол
yum install ca-certificates
Terminal нээж гэрчилгээ татаж авсан хавтас руу шилжсэний дараагаар дараах коммандыг бичнэ.
#Debian суурьтай үйлдлийн системтэй бол
sudo cp MNRCA.cer /usr/local/share/ca-certificates/
sudo cp MNICA.cer /usr/local/share/ca-certificates/
sudo update-ca-certificates
#Redhat суурьтай үйлдлийн системтэй бол
update-ca-trust force-enable
cp MNRCA.cer /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
cp MNICA.cer /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
update-ca-trust extract
3.2.4 Java хөгжүүлэлтийн орчинд “Trust Store”-т Root Certificate нэмэх
Дараах коммандыг Windows орчинд бол Command prompt, Mac OS X болон Linux системтэй бол Terminal нээж гэрчилгээ татаж авсан хавтас руу шилжсэний дараагаар дээр дараах коммандыг бичнэ.
#JRE_HOME таны систем дэх JAVA суулгасан JRE_HOME хавтас Жишээ нь:
/usr/java/<Java version jre> эсвэл C:/Java/<Java version jre> гэх мэт.
JRE_HOME/bin/keytool -import  -trustcacerts -alias certAlias -file MNICA.cer -key store trustStoreFile
#Гарч ирэх баталгаажуулах асуултанд **YES** гэсэн утгийг оруулан **"Enter"** товчийг дарна.